Nieuws van de waterschappen

Op veel plaatsen in dit land wordt er aan verschillende grote projecten gewerkt, of deze zijn in voorbereiding. Onderstaand enkele van die projecten. Van alle genoemde werken, meer informatie is te vinden op de website van het waterschap.

Waterschap Hunze en Aa’s (Veendam)

Het waterschap sluit zich opnieuw aan bij de reeds bestaande waterketen in Groningen en Noord – Drenthe. Deelnemers zijn de waterschappen, waterbedrijven en gemeenten. Doel is om gezamenlijk te participeren in de waterketen, lespakketten aan te bieden voor het basisonderwijs en het stimuleren om overgebleven medicijnen bij de apotheek in te leveren in plaats van weg te spoelen waardoor het oppervlakte water vervuild wordt. De taak die de waterketen vanaf 2020 ook op zich gaat nemen is het berekenen van de capaciteit van het aanwezige rioolstelsel in het gebied zodat duidelijk is waar problemen kunnen ontstaan als gevolg van clusterbuien die in korte tijd veel neerslag betekenen waardoor er overlast kan ontstaan. De waterketen wil met inwoners van het gebied nagaan welke oplossingen er mogelijk zijn.

Waterschap Vallei en Veluwe (Apeldoorn)

Het waterschap werkt aan het beekherstel van de Fliert bij Voorst. De beek staat met regelmaat droog, er stroomt te weinig water door de beek en er staan te weinig bomen en struiken in de directe omgeving van de beek. In samenwerking met de provincie Gelderland wordt er aan een verbetering gewerkt. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten)

In de komende week (18 tot en met 20 november) gaat het Hoogheemraadschap in samenwerking met het Ministerie van Defensie uitvoering geven aan het project: ,,Waterdreiging” 150 medewerkers van het Hoogheemraadschap en 36 militairen zullen hieraan deelnemen. De oefening zal vooral worden gehouden in de omgeving van Woerden, Nieuwkoop en Woerdense Verlaat. Ook hier speelt droogte en wateroverlast als gevolg van het klimaat een grote rol.

Waterschap Scheldestromen (Middelburg)

Het waterschap heeft een Cultuurhistorische kaart samengesteld waar per gebied de meest interessante gegevens op worden aangegeven: http://scheldestromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer Hiermee wil het waterschap nog sneller in beeld brengen wat beschermwaardig is en om wat voor soort object het gaat.