Gouda

Foto: V. Erdin

Hoogheemraadschap van Rijnland (Leiden)

De gemeenteraad van Gouda heeft op 12 oktober kennis genomen van de voorstel van het College van B&W om in de binnenstad van Gouda een peilverlaging van 25 cm door te gaan voeren. Het voorstel van B&W is mede tot stand gekomen op advies en onderzoek door het Hoogheemraadschap van Rijnland. Op 28 oktober neemt de raad een besluit over het voorstel. Dat de situatie in de binnenstad precair is werd al duidelijk tijdens de Voorjaarsexcursie van juni 2018 toen de deelnemers onder leiding van Hans Verweij langs de Turfmarkt liepen. Het water staat er vrijwel permanent slechts enkele centimeters onder de kademuur. Bij veel neerslag stroomt het de straat in.

Verlagen van het peil is een forse en kostbare uitdaging. Veel woningen zijn niet onderheid of met houten palen onderheid. De ondergrond is een kwetsbare veenbodem. De gevolgen voor zowel het een als het ander laten zich raden: inklinken van de veenbodem, verzakken van woningen, wegrotten van houten heipalen. Niets doen is evenmin een optie het peil zal alleen maar stijgen waardoor er met grotere regelmaat water over de kademuur stroomt en er schade aan woningen ontstaat. Tussen 2025 en 2030 zal het peil verlaagd worden met 25 cm. en tot 2050 zelfs tot 40 cm. Tegelijkertijd wordt er een polder in de binnenstad gemaakt van de straten rond de Turfmarkt, riolering, straten en kademuren worden opgeknapt. Vermoedelijk is dit project eerst in 2070 afgerond.

Een tegenvoorstel is om het peil periodiek met 10 cm. te verlagen, er wordt op gewezen dat Gouda al eeuwenlang op deze manier tegen het water vecht en altijd in de weg van geleidelijkheid. De voorgestelde peilverlaging in korte tijd doorvoeren zou ongewoon veel schade op kunnen leveren.

De binnenstad van Gouda rond de Turfmarkt en de Jeruzalemstraat wordt in de pers al vergeleken met Groningen waar als gevolg van gaswinning veel woningen schade hebben opgelopen. In Gouda zal dat nauwelijks anders zijn. Nadelig voor de bewoners is dat de schade niet voor rekening van een verzekeraar komt, het is een voorzienbare schade die aan de woningen ontstaat.

Turfmarkt - Gouda
Turfmarkt – Gouda (opname oktober 2020)

Helemaal nieuw is het fenomeen van een polder in een binnenstad niet. In Delft speelde een vergelijkbaar probleem waar het water met regelmaat over de kademuur van de Vlamingstraat stroomde. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft er destijds voor gekozen om de binnenstad als zelfstandige polder in te richten met eigen bemaling op de Schie.