Waterstaatskaart 1e editie

Waterstaatskaart 1e editie (1865-ca. 1935)

In 1865 verscheen ‘op last van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken Thorbecke’ de Waterstaatskaart van Nederland, uitgegeven op de schaal 1:50.000. De uitvoerende leidinggevenden waren de toenmalige inspecteur van de waterstaat F.W. Conrad en de luitenant-kolonel J.A. Besier, destijds chef van het Topografisch Bureau, later Topografische Dienst. Voor de topografische ondergrond werden de bladen gebruikt van de Topografisch Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden (TMK). De bladen hiervan kregen dezelfde namen als op de TMK, werden vervolgens elk in vier delen gesplitst (quatro-bladen, genummerd van 1 tot en met 4) en in grijs gedrukt. Aan die topografische ondergronden werd vervolgens, in kleurendruk, waterstaatkundige informatie toegevoegd, alsmede een uitgebreide tekst rondom het kaartbeeld, soms ook op de achterzijde. - Collectie Stadsarchief Amsterdam

Verklaring

De waterstaatskaart bestaat uit 183 bladen, benevens een titelblad, eene algemene toelichting en een bladwijzer. Voor onderdruk is gebezigd de topographische en militaire kaart des rijks op de schaal van 1:50000. De bladen zijn genoemd en genummerd overeenkomstig die kaart en in den regel onderverdeeld van 1 — 4. De hoofdverdeeling is door dikke-, de onderverdeeling door dunne lijnen begrensd; de naam en het nummer van ieder blad der hoofdverdeeling zijn op den bladwijzer met zwarte letter en cijfers aangeduid; de onderverdeeling van 1 — 4 staat met kleiner cijfers in het midden van het blad. Het jaartal van verkenning is op den bladwijzer steeds aan de rechter bovenzijde geplaatst; het jaartal van herziening daaronder. De bladen der kaart zijn met een groene-, de herziene bladen met een bruine tint aangeduid. De waterstaatskaart wordt uitgegeven door het departement van waterstaat en is verkrijgbaar bij de met den verkoop belaste boekhandelaren Gebr. van Cleef te ’s Gravenhage.

Waterstaatskaart

Warning for older browsers, or alternative content