Omslag van 2012-1-2

21e Jaargang, nummer 1-2 – januari 2012
Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis, Vol. 21, editie 1-2, 1-2012

Overstromingsrampen treden vrij plotseling op, maar het omgaan ermee past in een algemener gedragspatroon. In dit dubbelnummer van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis staat de omgang met overstromingen centraal. Het bevat de bijdragen van een studiedag over ditzelfde thema aangevuld met een inleiding van Petra van Dam. Hierin werkt zij de hypothese uit, dat er vanaf de late Middeleeuwen tot ver in de negentiende eeuw in Laag Nederland sprake was van een amfibische cultuur. Men beschikte over een grote vaardigheid in het omgaan met water en kon relatief gemakkelijk op en neer bewegen tussen natte en droge delen van het landschap. Van Dam neemt drie belangrijke strategieën onder de loep: de compartimentering van het landschap met dijken, het wonen op verhogingen en het transport over water. De auteurs van de overige artikelen gaan nader in op deze strategieën, maar besteden ook aandacht aan de hulpverleningen na watersnoodrampen, gedenkboeken en de religieuze interpretatie van de watersnoodramp van 1825.

Dam, Petra J.E.M. van

Denken over natuurrampen
Overstromingen en de amfibische cultuur

Toebast, Judith

Voor als de dijken doorgingen
Maatregelen tegen rivieroverstromingen bij boerderijen, zeventiende-negentiende eeuw

Heezik, Alex van

“Het voordeel eener dubbele defensie”
Compartimentering van dijkringen als amfibische strategie

Bosch, Toon

Natuur en cultuur
Modernisering van hulpverlening na catastrofale overstromingen in de Nederlandse Delta, 1740-1861

Pieters, Harm

Herinneringscultuur van overstromingsrampen
Gedenkboeken van overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het Zuiderzeegebied

Kagchelland, A. & Kagchelland, M.

Pennenstrijd over een watersnood
Een cultuur-historisch onderzoek naar de receptie van “Keert u tot Hem die slaat” (1825)